فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فنون شیلات (JFST) - واژه نامه اختصاصی